در باره ما

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان توسط نهاد بین المللی حمایت از رسانه ها تمویل میگردد. IMS نهاد غیر دولتی بین المللی میباشد که مقعر آن در شهر کوپن هاگن کشور دنمارک بوده و رسانه ها را در کشور هاییکه مصونیت انسانی وجود نداشته و در حال منازعات مسلحانه و انتقال سیاسی باشد٬ حمایت مینماید. IMS در بیشتر از ۴۰ کشور جهان در بخش تقویه ژورنالیزم مسلکی و ایجاد مصونیت به رسانه ها و خبرنگاران کمک کرده تا خبرنگاران بتوانند در شرایط پرچالش فعالیت نمایند.

کمیته در همکاری با نهاد های حمایوی ملی و بین المللی ذیل فعالیت می نماید.

۱. دیدبان رسانه ها

۲. کمیته محافظت از خبرنگاران CPJ

۳. خبرنگاران بدون سرحد RSF

۴. ایتلاف ژورنالیزم در حال بحران

۵. نهاد راری پیک

۶. نهاد ماده ۱۹ (Article 19)

همکاران بین المللی ما کمیته را در قسمت فراهم سازی حمایت های ملی و بین المللی به خبرنگاران تهدید شده و یا مجروح شده کمک می نمایند.