داد خواهی

داد خواهی به منظور تقویت مفهوم مصوونیت کار خبرنگاری و بلند بردن اگاهی از حقوق خبرنگاران بخش دیگری از وظایف کمیته میباشد.

داد خواهی به منظور تقویت مفهوم مصوونیت کار خبرنگاری و بلند بردن اگاهی از حقوق خبرنگاران بخش دیگری از وظایف کمیته میباشد.

فعالیت های مربوط به دادخواهی کمیته، از ارتقای اگاهی در مورد مصونیت کارمندان رسانه یی گرفته تا لابی و فشار بر مقامات حکومتی و قانونگزاران جهت تاثیر گذاری مثبت در پروسه های قانونگذاری مرتبط به مصونیت و حقوق خبرنگاران میگردد.

فعالیت ها