عدالت غوښتنه

دخوندیتوب د مفهوم د پیاوړتیالپاره خبریالانو ته د عدالت غوښتنه دخبریالانو دحقونو په اړه د پوهې لوړونه د کمیټې یوه بله دنده ده.

دخوندیتوب د مفهوم د پیاوړتیالپاره خبریالانو ته د عدالت غوښتنه دخبریالانو دحقونو په اړه د پوهې لوړونه د کمیټې یوه بله دنده ده.

د عدالت غوښتنې په برخه کې د کمیټې فعالیتونه عبارت دي له، د رسنیو دکارکونکو د خودندیوب په اړه د پوهې  لوړونه ،په دغه برخه کې لابي کول او دغه راز پرحکومتي او قانون جوړونکو فشار راوړل چې دقانون جوړولو په برخه کې د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب په برخه کې مثبتې اغیزې ولري.

فعالیتونه