آموزش

در کنار مهیا ساختن مصوونیت برای خبرنگاران، ارائه اموزش های ایمنی و کمک های اولیه از وظایف دیگر کمیته میباشد.

در کنار مهیا ساختن مصوونیت برای خبرنگاران، ارائه اموزش های ایمنی و کمک های اولیه از وظایف دیگر کمیته میباشد

اموزش ایمنی شامل تمام معلومات و هدایات مرتبط به تدابیر ایمنی که جهت کاهش خطرات حالات کاری ضروری است، میگردد.

این تدابیر شامل اقدامات جهت جلوگیری خطرات بالقوه گروگان گیری حین اجرای وظیفه، تکنیک های فرار از برخورد جنگی و چگونگی پوشش تظاهرات و شورش میگردد.

اموزش کمک های اولیه مشتمل است بر تمام تدابیر اساسی طبی که به منظور کمک در حالات اضطراری طبی ضروری پنداشته میشود.

در ضمن یک بسته از سامان آلات کمک های اولیه در اختیار اشتراک کننده های این کورس ها قرار میگیرد

فعالیت ها