مقالې

(English) Afghan Journalists Safety Committee honoured as Free Media Pioneer

cdxcxcx

افغان حکومت د نومبر ددویمې اصلي مخاطب

لیکنه: علی یعقوبی له هغې ورځې چې دسولې غږراډیو پر مسوولې زکیه زکي په جبل السراج کې په خپل کورکې وسله وال برید وشو او ووژل شوه اته کاله او پنځه میاشتې واوښتې ، خو تراوسه هم لا څوک ددغه جنایت په تړاو نه دی نیول شوی او نه دی پوښتل شوی. همدغه شان نورې […]

افغانستان غوندې یوه هیواد ته د(مې) ددریمې اهمیت

هغو هیوادونوته چې د پرمختګ په حال کې دي او یاهم دډیموکراسۍ په لور دخوځون او بدلون په حال کې دي کیدای شي ددغې ورځې اهمیت تر پرمختللو هغو ډیر واوسي.

سالی که نیکوست از بهارش پیداست

 نویسنده:‌علی یعقوبی رئیس جمهور اشرف غنی،حکومت خویش را با اقدامات امیدوارکننده ای برای اهل رسانه آغاز کرد.اقداماتی که در این مدت کوتاه انجام گرفته همان بهاریست که سال نیکویی را نوید میدهد. در واقع اولین گام مثبت برای حمایت از آزادی بیان قبل از ورود به ارگ ریاست جمهوری و زمانی که هنوز نتایج اعلان […]

چالش نانوشته های فراتر از قانون؛ فرا راه رسانه های افغانستان

Written By: Ali Yaqhoobi Journalism in Afghanistan occasionally faces absolutely unexpected challenges – a challenge that emerges all of a sudden and involves a media outlet so drastically that does not allow any opportunity for reaction, coping or correction of the mistake. Although the written laws of the country have given media certain freedoms, in […]

(English) Media Support Groups Secure Commitment of Presidential Candidates in Support of Media and Freedom of Expression

cdxcxcx

Afghanistan’s Message about World Press Freedom Day

cdxcxcx

رسانه های اجتماعی ابزار مهم کمپاین های انتخاباتی

By: Najib Sharifi As many other countries, Social Media has revolutionized the information landscape of Afghanistan. A country, which has historically suffered from lack of proper and easy means of sharing of information, social media has emerged as a significant platform in highlighting and sharing of information about breaking news as well as social and […]

(English) Dramatic Increase against the rise of violence against reporters

cdxcxcx

Why Women Are Underrepresented In The Afghan Media

(English) Achievements in the field of media and freedom of expression are usually viewed as the biggest gain of the post-Taliban era in Afghanistan.