گزارش شش ماه جولای الی دسامبر ۲۰۱۷
11 ژانویه, 2018

افزایش نا امنی و بی ثباتی در کشور اثرات مستقیم خود را بالای حوزه خبرنگاری بجا گذاشته است. در سال ۲۰۱۷ خشونت علیه
خبرنگاران و رسانه های بشکل بی سابقه افزایش یافته، این امرنگرانی خیلی جدی را در قسمت سلامت و بقای ازادی بیان و آزادی رسانه
ها بوجود آورده است. چون آزادی بیان، آزادی رسانه ها و تعدد رسانه ها از جمله مهمترین دستاورد های کشور در ۱۶ سال گذشته بشمار
میاید، تهدید علیه رسانه ها تهدید علیه یکی از بزرگترین دستاورد های کشور تلقی میگردد. 1
از جانب دیگر چالشهای موجود سبب افزایش خشونت شده وهمچنان تعدد گروه های تروریستی چالشهای یادشده را مضاعف نموده،
فضای اطلاعاتی را بیشتر پیچیده کرده و رسالت اطلاع رسانی رسانه ها و خبرنگاران را در چنین محیط دشوار جدی تر ساخته است. در
چنین فضا خبرنگاران و رسانه ها باید بیش از هر وقت دیگر محتاطانه عمل نمایند تا وسیله تبلیغات گروه های مختلف دخیل درجنگ قرار
نگیرند. 1
افزایش تهدید گروه داعش علیه رسانه ها و خبرنگاران موج جدید ازنگرانی ها را درموردامنیت انها بوجود آورده است . چیزیکه مایه نگرانی
جدی میباشد، حملات مستقیم این گروه علیه رسانه ها بوده که در سال ۲۰۱۷ مسؤل اکثریت واقعات قتل خبرنگاران میباشد. 1
این دهمین گزارش کمیته مصونیت خبرنگاران افغان بوده که آمار خشونت و تهدید علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را در سال ۲۰۱۷
ارایه مینماید. این گزارش برعلاوه مطالعه وضع مصونیتی خبرنگاران، بصورت مختصر موارد مهم کار خبرنگاری و موضوع اطلاع رسانی
را در سال ۲۰۱۷ مورد بحث قرار داده است. شایان ذکر است که ثبت قضایا خشونت در برابر خبرنگاران مطابق به پالیسی کمیته انجام
شده و صرف قضایای خشونت و تهدید های که بخاطر کار خبرنگاری و یا در جریان کار خبرنگاری صورت گرفته ، ثبت شده است.

لینک گزارش به زبان دری

واژه های کلیدی: