انځورونه

(English) 16 Years of Reporting in Afghanistan – Photo Gallery

cxxssds

تصاویر آزمایشی

کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغان، که دفتر مرکزی آن در کابل قرار دارد، یک نهاد مستقل بوده و متعهد به ایجاد محیط کاری مصئون برای کارمندان رسانه یی در سراسر افغانستان میباشد. کمیتۀ مذکور تحت چتر نهاد نسل جدید افغانستان فعالیت دارد.