مشاورت های حقوقی

ارائه مشورت های حقوقی بخش دیگر از وظایف کمیته میباشد.

ارائه مشورت های حقوقی بخش دیگر از وظایف کمیته میباشد. در صورت بازداشت, توقیف و حبس خبرنگار توسط مقامات، کمیته تلاش به نظارت دقیق از پروسه تحقیق تا محاکمه به منظور تامین عدالت و شفافیت پروسه قضائی توسط نهاد های عدلی و قضائی مینماید.

فعالیت ها