حقوقي مشورې

حقوقي سلامشوره ورکول هم دکمیټې له دندو څخه دي. په هغه صورت کې چې خبریال ونیول شي ،یاحبس اوتوقیف شي ، کیمټه د عدالت د تامین او دغه راز د قضايي پروسې د روڼتیا لپاره د دقیق څار هڅه کوي.

حقوقي سلامشوره  ورکول هم دکمیټې له دندو څخه دي. په هغه صورت کې چې خبریال ونیول شي ،یاحبس اوتوقیف شي ، کیمټه د عدالت د تامین او دغه راز د قضايي پروسې د روڼتیا لپاره د دقیق څار هڅه کوي.

فعالیتونه