وژل شوې خبریالان:

په نږدې راتلونکې ...
مکمل لیست

مقالې

(English) Afghan President Protective Service (PPS) Guard Physically Assaulted Abdullah Khenjani Manager of 1TV

cdxcxcx

(English) Insulting Behavior of the Deputy-Spokesperson of the President

cdxcxcx

(English) challenges of being a woman reporter in Afghanistan

cdxcxcx

د۲۰۱۸کال لنډیز ریپورت

په ۲۰۱۸ کال کې د افغان خوندیتوب کمیټې د خبریالانو او رسنیزو کار کونکو پروړاندې د تاوتریخوالي  ۱۲۱ پیښې ثبت کړې دي چې په دې کې د وژنو، ټپي کیدو،لنډ مهال بند، تښتونې… او نور شامل دي. په دې کال کې ټول ټال ۱۷  خبریالان وژل شوي چې دا شمیره افغانستان یو ځل بیا د […]

دمیاشتی خبریال: