حمایت روانی

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان برای خبرنگارانی که آسیب های روانی را متحمل شدند حمایت مینماید.

 کمیته مصونیت خبرنگاران افغان برای خبرنگارانی که آسیب های روانی را متحمل شدند حمایت مینماید. کمیته با بهترین روانشناسان و روانپزشکان افغان و خارجی همکاری دارد.

فعالیت ها