رواني مرستې

د افغان خبریالانو دخوندیتوب کمیټه له هغو خبریالانو سره هم مرسته کوي چې له اروايي اړخه زیانمن شوي وي.

د افغان خبریالانو دخوندیتوب کمیټه له هغو خبریالانو سره هم مرسته کوي چې له اروايي اړخه زیانمن شوي وي. کمیټه دغه چاره د افغان او بهرنیو تکړه ارواپوهانو په مرسته ترسره کوي.

فعالیتونه