انتشارات

متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت.

خلاصه گزارش سال ۲۰۱۸

خلاصه گزارش سال ۲۰۱۸

در سال ۲۰۱۸ ،کمیته مجموعاً ۱۲۱ مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را ثبت نموده است که شامل قضایای قتل، مجروحیت، تهدید، بازداشت های مؤقت ، اختطاف و غیره میباشد. درین سال در مجموع ۱۷ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی به قتل رسیده اند که این رقم یکبار دیگر افغانستان را  در صدر کشور […]

خلاصه گزارش شش ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی

خلاصه گزارش شش ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی

شش ماه نخست سال ۲۰۱۸ خونین ترین مدت برای خبرنگاران و جامعه رسانه یی افغانستان بود. درین مدت ۸۹ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه یی ثبت شده که در میان آن ۱۱ مورد قتل خبرنگاران وجود دارد، آماری که میزان و شدت آن بی سابقه می باشد. تمام خبرنگاران ایکه درین دور […]

گزارش شش ماه جولای الی دسامبر ۲۰۱۷

گزارش شش ماه جولای الی دسامبر ۲۰۱۷

افزایش نا امنی و بی ثباتی در کشور اثرات مستقیم خود را بالای حوزه خبرنگاری بجا گذاشته است. در سال ۲۰۱۷ خشونت علیه خبرنگاران و رسانه های بشکل بی سابقه افزایش یافته، این امرنگرانی خیلی جدی را در قسمت سلامت و بقای ازادی بیان و آزادی رسانه ها بوجود آورده است. چون آزادی بیان، آزادی […]

گزارش شش ماه (جنوری الی جون ۲۰۱۷) افغانستان کشور خطرناک برای خبرنگاران و رسانه ها

گزارش شش ماه (جنوری الی جون ۲۰۱۷) افغانستان کشور خطرناک برای خبرنگاران و رسانه ها

کمیته در شش ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۳ قضیه را که شامل قتل، لت و کوب، مجروحیت، توهین و تحقیر، تهدید و بازداشت های مؤقت میباشد، ثبت نموده است. این آمار بلند ترین رقم خشونت علیه خبرنگاران را در شش ماه اول سال در ظرف ۱۶ سال گذشته نشان میدهد. آین آمار افزایش ۳۵ در صدی را نسبت به شش ماه اول سال ۲۰۱۶ که در آن ۵۴ قضیه به وقوع پیوسته بود، نشان میدهد.

گزارش شش ماه جولای - دسامبر ۲۰۱۶ گزارش اختصاصی- بررسی خشونت ها علیه خبرنگاران از ۲۰۱۲ - ۲۰۱۶

گزارش شش ماه جولای – دسامبر ۲۰۱۶ گزارش اختصاصی- بررسی خشونت ها علیه خبرنگاران از ۲۰۱۲ – ۲۰۱۶

سال ۲۰۱۶ خونین ترین سال برای خبرنگاران و رسانه ها در طول تاریخ افغانستان بشمار میاید. درین سال ۱۳ نفر خبرنگار بقتل رسید، رقمیکه در تاریخ خبرنگاری افغانستان سابقه ندارد. با وصف اینکه تهدید ها از طرف گروه های مختلف بشمول کارمندان حکومتی اعمال میشود، تغییر رویکرد طالبان نسبت به خبرنگاران و رسانه ها عمده ترین دلیل افزایش تهدید ها و مهلک شدن خشونت ها علیه خبرنگاران میباشد

گزارش شش ماه جنوری - جون ۲۰۱۶ گزارش اختصاصی- روند اطلاع رسانی در ۱۵ سال اخیر

گزارش شش ماه جنوری – جون ۲۰۱۶ گزارش اختصاصی- روند اطلاع رسانی در ۱۵ سال اخیر

سال ۲۰۱۶ خونین ترین سال برای خبرنگاران وکارمندان رسانه یی کشور درتاریخ افغانستان خوانده شده است.تنها در شش ماه نخست این سال ده خبرنگار وکارمند رسانه یی کشور به قتل رسیده اند. دراین شش ماه 54مورد خشونت دربرابرخبرنگاران ازسوی کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان به ثبت رسیده است که مشمول قتل ،زخمی شدن ، خشونت های فزیکی ، تهدید ها وفشارها گوناگون میشود.

قهرمانان اطلاع رسانی - گزارشی از وضعیت زنان خبرنگار افغان

قهرمانان اطلاع رسانی – گزارشی از وضعیت زنان خبرنگار افغان

(English) This report reflects the findings of a survey performed by Afghan Journalists Safety Committee on the
status of female journalists and media workers in Afghanistan. The purpose of the report is to identify
the extensive challenges female journalists and media workers face and develop specific measures to
tackle those challenges subsequent to development of this report.

(English) Six Months Report (Jul- Dec) 2015

(English) Six Months Report (Jul- Dec) 2015

(English) The current document presents the semiannual report by Afghan Journalists Safety Committee (AJSC) reflecting journalists’ safety circumstances during the second six months of 2015.

گزارش شش ماه - جنوری الی جون ۲۰۱۵

گزارش شش ماه – جنوری الی جون ۲۰۱۵

در شـش مـاه او سـال ۲۰۱۵، کمیتـه ۳۹ قضیـه خشـونت و تهدیـد علیـه خبرنـگاران را ثبـت نمـوده اسـت. ایـن امـار کاهـش ۴۳ در صـدی را نسـبت بـه شـش مـاه اول سـال ۲۰۱۴ کـه در ان ۶۳ قضیـه ثبـت گردیـده بـود، نشـان میدهـد. در ظـرف ایـن مـدت راپـور دهـی ۱ نفرخبرنـگار کشـته شـده اسـت و چهـار […]

آزادی بیان و وضعیت اطلاع رسانی در رسانه های دولتی افغانستان

آزادی بیان و وضعیت اطلاع رسانی در رسانه های دولتی افغانستان

آزادی بیان در افغانستانِ پس از طالبان، یکی از دستاوردهای بزرگ به حساب می آید …