انتشارات

متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت،‌ متن پشتو برای صفحه انتشارات در اینجا قرار خواهد گرفت.

د۲۰۱۸کال لنډیز ریپورت

د۲۰۱۸کال لنډیز ریپورت

په ۲۰۱۸ کال کې د افغان خوندیتوب کمیټې د خبریالانو او رسنیزو کار کونکو پروړاندې د تاوتریخوالي  ۱۲۱ پیښې ثبت کړې دي چې په دې کې د وژنو، ټپي کیدو،لنډ مهال بند، تښتونې… او نور شامل دي. په دې کال کې ټول ټال ۱۷  خبریالان وژل شوي چې دا شمیره افغانستان یو ځل بیا د […]

د ۲۰۱۸ میلادی کال د شپږ میاشتڼی رپوټ لنډیز

د ۲۰۱۸ میلادی کال د شپږ میاشتڼی رپوټ لنډیز

د ۲۰۱۸میلادي کال لومړنۍ شپږ میاشتې د افغانستان د خبریالانو او رسنیو کورنۍ ته تر ټولو خونړۍ موده وه. په دغه موده کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو پروړاندې د تاوتریخوالي ۸۹ پیښې ثبت شوي، له دې جملې ۱۱ مورده یې د خبریالانو د وژنو پیښې دي چې هم د شدت او هم د […]

شپږمیاشتنی رپورټ د ۲۰۱۷ له جولای نه تر دسامبر پورې

شپږمیاشتنی رپورټ د ۲۰۱۷ له جولای نه تر دسامبر پورې

په هیواد کې د ناامنیو او بې ثباتیو ډیریدو د خبریالۍ په برخه کې خپلې مستقیمې اغیزې پریښي دي. د خبریالانو پروړاندې بې مخینې ګواښونو او تاوتریخوالو د رسنیو او بیان د ازادۍ د پایښت او سلامتیا په برخه کې خورا ډیرې اندیښنې رامنځته کړې دي، ځکه چې د بیان او رسنیو ازادي او د […]

شپږمیاشتنی رپورټ، د ۲۰۱۷ له جنورۍ نه تر جون پورې افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو لپاره خطرناکه هیواد

شپږمیاشتنی رپورټ، د ۲۰۱۷ له جنورۍ نه تر جون پورې افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو لپاره خطرناکه هیواد

(English) In the first six months of 2017, Afghan Journalists Safety Committee (AJSC) has recorded 73 cases of violence against journalists which includes killing, beating, inflicting injury and humiliation, intimidation and detention of journalists.

شپږ میاشتنی رپورټ د ۲۰۱۶ له جولای تر ډسامبره له ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۱۶ پورې د خبریالانو پر وړاندې د تا وتر یخوالو دارزونې

شپږ میاشتنی رپورټ د ۲۰۱۶ له جولای تر ډسامبره له ۲۰۱۲ نه تر ۲۰۱۶ پورې د خبریالانو پر وړاندې د تا وتر یخوالو دارزونې

۲۰۱۶ کال د افغانسـتان د تاريـخ پـه اوږدو کـې د خبريالانـو او رسـنيو پـر وړانـدې خونـړی او مرګونـی کال شـمېرل کېـږي . پـه دې کال کـې ۱۳ تنـه خبريـالان ووژل شـول ، هغـه شـمېر چـې د افغانسـتان پـه تاريـخ کـې مخينـه نـه لـري . لـه دې سره سره چـې تهديدونـه د حکومتـي افـرادو پـه ګـډون د بېـا بېلـو ډلـو لخـوا رامنځتـه کېـږي ، خـو د خبريالانـو او رسـنيو پـر وړانـدې د طالبانـو دريـځ بدلېـدل د تهديدونـو د زياتـوالي او تاوتريخـوالي د مرګـوني کېـدا سـبب ګرځيـدلي

شپږ میاشتنی رپوټ جنوری - جون ۲۰۱۶ په وروستیو ۱۵کلونو کې دخبر رسونې دبهیرپه اړه ځانګړی رپوټ

شپږ میاشتنی رپوټ جنوری – جون ۲۰۱۶ په وروستیو ۱۵کلونو کې دخبر رسونې دبهیرپه اړه ځانګړی رپوټ

۲۰۱۶ کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی. یوازې په تیرو شپږومیاشتو کې تر دې دمه لس خبريالان وژل شوي چې دغه شمېره د افغانستان د رسنيو په تاريخ کې بې سارې ده. له بل پلوه دافغان خبریالانو دخوندیتوب کمیټه کې ثبت شوې شمیرې دتیرکال همدغه مهال په پرتله دخبریالانو پروړاندې دتاوتریخوالوپیښو کې ۳۸سلنه زياتېدنه ښيي.

دمعلوماتو رسولو اتلان - دافغان ښځینه خبریالانو دوضیعت راپور

دمعلوماتو رسولو اتلان – دافغان ښځینه خبریالانو دوضیعت راپور

(English) This report reflects the findings of a survey performed by Afghan Journalists Safety Committee on the
status of female journalists and media workers in Afghanistan. The purpose of the report is to identify
the extensive challenges female journalists and media workers face and develop specific measures to
tackle those challenges subsequent to development of this report.

(English) Six Months Report (Jul- Dec) 2015

(English) Six Months Report (Jul- Dec) 2015

(English) The current document presents the semiannual report by Afghan Journalists Safety Committee (AJSC) reflecting journalists’ safety circumstances during the second six months of 2015.

شپږ میاشتنی رپوټ - دجنورۍ نه  تر جون ۲۰۱۵

شپږ میاشتنی رپوټ – دجنورۍ نه تر جون ۲۰۱۵

د۲۰۱۵میـادي کال پـه لومړیـو شـپږو میاشـتو کـې د افغـان خبریالانـو دخوندیتـوب کیمټـې دخبریالانـو پـر وړانـدې دتاوتریخـوالي ۳۹پیښــې ثبــت کــړې دي . دغــه شــمیره دتیــرکال دهمدغــه وخــت پــه پرتلــه ۴۳ســلنه کموالــی ښــیي ،د ۲۰۱۴کال پــه همدغــو شـپوورځوکې ۶۳پیښـې ثبـت شـوې وې. د رپـوټ ورکونـې پـه دغـه مـوده کـې یـو کـس خبریـال وژل شـوی دی او څلورنورټپیـان […]

دبیان آزادی د افغانستان په دولتي رسنیو کې د معلوماتو رسولو څرنګوالی

دبیان آزادی د افغانستان په دولتي رسنیو کې د معلوماتو رسولو څرنګوالی

په افغانستان کې د بیان ازادي د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګیدو وروسته یوه لویه لاسته راوړنه بلل کیږي …