خدمات

خدمات ۲۴ ساعته کمیته برای خبرنگاران در مواقع اضطرار همکاری مینماید.

خدمات ۲۴ ساعته کمیته برای خبرنگاران در مواقع اضطرار همکاری مینماید. با استفاده از شبکه وسیع ارتباطات کمیته با نهاد های دولتی و غیر دولتی کمیته در بسیج سازی نهاد های مدنی و رسانه استفاده مینماید تا با‌ خبرنگاران در حالات اضطراری همکاری نماید.

فعالیت ها