خدمات

دکمیټې ۲۴ ساعته خدمتونه له خبریالانو سره په بیړنیو حالاتو کې همکاري کوي.

دکمیټې ۲۴ ساعته خدمتونه له خبریالانو سره په بیړنیو حالاتو کې همکاري کوي.د کمیټې دشبکې له پراخو اړیکو په ګټې اخیستو سره کمیټه له دولتي او نادولتي ادارو او دغه راز دمدني ټولو په همغږه کولو سره هڅه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې له خبریالانوسره مرسته وکړي.

فعالیتونه