گزارش شش ماه – جنوری الی جون ۲۰۱۵
27 اوت, 2015

در شـش مـاه او سـال ۲۰۱۵، کمیتـه ۳۹ قضیـه خشـونت و تهدیـد علیـه خبرنـگاران را ثبـت نمـوده اسـت. ایـن امـار کاهـش ۴۳ در صـدی را نسـبت بـه شـش مـاه اول سـال ۲۰۱۴ کـه در ان ۶۳ قضیـه ثبـت گردیـده بـود، نشـان میدهـد. در ظـرف ایـن مـدت راپـور دهـی ۱ نفرخبرنـگار کشـته شـده اسـت و چهـار نفـر دیگـر نیـز زخمـی شـده انـد. ۱۹ نفـر لـت وکـوب گردیـده انـد ، ۲ نفـر بازداشـت و ۱۳ تـن دیگـر بـا تهدیـد هـای گوناگـون روبرشـده انـد. بهبـود روابـط کاری خبرنـگاران بـا نهـاد هـای حامـی رسـانه هـا، هماهنگـی بهـتر نهـاد هـای خبرنـگاری بخاطـر دادخواهـی بـرای مصونیـت خبرنـگاران و حمایـت سران حکومـت وحـدت ملـی از خبرنـگاران و ازادی بیـان میتوانـد دلایلـی بـرای کاهـش خشـونت علیـه خبرنـگاران شـمرده شـود

از میــان ۳۹ قضیــه ۲۸ خبرنــگار توســط منســوبین حکومتــی مــورد تهدیــد و خشــونت قــرار گرفتــه کــه حکومــت را مســول ۷۲ ٪ واقعـات تهدیـد و خشـونت علیـه خبرنـگاران میسـازد. طالبـان مسـول ۱۲٪ خشـونت بـوده، افـراد ناشـناس مسـول ۱۲٪ و زورمنـدان محلـی مسـولیت ۳٪ خشـونت هـا را بـه عهـده دارنـد. ایـن فیصـدی خشـونت توسـط منسـوبین حکومتـی بلنـد تریـن ریـکارد را در طـول مـدت ایکـه کمیتـه مصونیـت گـزارش تهیـه مینمایـد، بـه ثبـت رسـانده اسـت. دریـن مـدت راپـور دهـی، زون غـرب شـاهد بیشـترین مـوارد قضایـای تهدیـد و خشـونت ۴۴٪ بـوده و زون مرکـز شـاهد کمتریـن واقعـات خشـونت یعنـی ۵٪ بـوده اسـت

میـزان بلنـد خشـونت توسـط منسـوبین و موظفیـن حکومتـی مایـه نگرانـی جـدی میباشـد. حکومـت اصـولا و قانونـا مکلـف بـه ایجـاد فضـای مصـون کاری بـرای خبرنـگاران میباشـد. در صورتیکـه خـود حکومـت مسـول بیشـترین قضایـای خشـونت علیـه خبرنگاران باشـد، نبایـد انتظـار داشـت کـه فضـای مصونـی خبرنـگاران بهبـود بیابـد. از طـرف دیگـر ایـن امـر بـا عـث گسـترش فاصلـه میـان خبرنـگاران و حکومـت گردیـده و مانـع ایجـاد فضـای همـکاری بخاطـر بهبـود امـور حکومتـداری، کاهـش فسـاد، تقویـت رونـد دیموکراتیـک و سـمت و سـو دهـی افـکار عامـه میگـردد

فاصلــه میـان حکومـت و رسـانه هـا فضــای بیشـتر را بـرای راه یافــن تبلیغـات طالبـان و غیـره مخربیــن نظـام و رونـد توسـعه افغانسـتان فراهـم نمـوده کـه ایـن امـر هـم بـه ضرر حکومـت و هـم بـه ضرر رسـانه هـا میباشـد. منسـوبین حکومتـی بایـد بـا رسـانه هـا بعنـوان یـک پارتـر دیـده و بـه عنـوان یـک قـوه بـا ایشـان رفتـار نمایـد چـون رسـانه هـا یـک رکـن اساسـی جامعـه بـاز و دیموکراتیــک میباشــد

نیـرو هـای امنیتـی هنـوز هـم مسـول یکمقـدار قابـل ملاحظـه خشـونت علیـه خبرنـگاران اسـتند. ایـن امـر بـا عـث کاهـش همـکاری مسـلکی میـان خبرنـگاران و نهـاد هـای امنیتـی میگـردد. منسـوبین نهـاد هـای امنیتـی بایـد رفتـار بـا خبرنـگاران را جـز نصـاب تعلیمـی نیـرو هـای امنیتـی سـاخته و ایشـان را از حقـوق و صلاحیـت هـای کاری خبرنـگاران بـا خـبر بسـازد

توشـیح قانـون حـق دسترسـی بـه اطلاعـات، لغـو کمیسـیون رسـیدگی بـه تخطـی هـا و شـکایات رسـانه یـی، موقـف جـدی رییـس جمهـور، رییـس اجراییـه و معـاون اول رییـس جمهـور در حمایـت از رسـانه هـا و ازادی بیـان دسـتاورد هـای عمـده شـش مـاه اول سـال ۲۰۱۵ شـمرده میشـود. مگـر حکومـت بایـد گام هـای عملـی در قسـمت بهبـود فضـای مصونـی خبرنـگاران، حـل مشـکلات مصونیـت شـغلی خبرنـگاران و بهبـود رابطـه حکومـت و رسـانه هـا تدابیـر عملـی روی دسـت گیرنـد. ایـن موضوعاتـی اسـت کـه هـر دو رهـبر حکومـت وحـدت ملـی در جریـان انتخابـات بـا امضـای یـک تعهـد نامـه بـه آن متعهـد شـدند

بـا یکتعـداد قابـل ملاحظـه بانـوان ایکـه در رسـانه هـا اشـتغال دارنـد، رفتـار نـا مناسـب و در بعضـی حـالات غیـر مـروع صـورت میگیـرد. اینگونـه رفتـار بانـوان را در فضـای دشـوار قـرار داده و در بعضـی حـالات رفتـار هـای نـا درسـت بـه هـدف فراهـم سـاخن زمینـه بـرای سـو اسـتفاده هـای جنسـی صـورت میگیـرد. ایـن امـر بیشـتر در ولایـات مشـهود اسـت. اینگونـه رفتـار یکـی از دلایـل کاهـش حضـور خانـم هـا در رسـانه هـا خصوصـا در ولایـات کشـور میباشـد. حکومـت بایـد بـا ایـن موضـوع جـدی برخـورد نمـوده و بانـوان هـم بایـد در صـورت مواجـه شـدن بـا چنیـن رفتـار هـا بـه نهـاد هـای حامـی خبرنـگاران مراجعـه نماینـد

با کاهـش کمـک هـای بیـن المللـی و رکـود اقتصـادی ایکـه ایـن امـر و بـی ثباتـی سیاسـی بـار اورده اسـت، اکثریـت رسـانه هـا خصوصـا انهاییکـه در ولایـات فعالیـت مینماینـد، دچـار مضیقـه اقتصـادی گردیـده انـد. حکومـت افغانسـتان بایـد بخاطـر کاهـش مصـارف بـرق و فیـس هـای حکومتـی ماننـد فیـس فریکونسـی اقـدام جـدی نمایـد. در صورتیکـه بـا رسـانه هـا دریـن زمینـه همـکاری صـورت نگیـرد، یکتعـداد زیـاد رسـانه هـا، خصوصـا رسـانه هـای ولایتـی مجبـور میشـوند تـا نـرات خـود را متوقـف نماینـد

حمایـت مالـی و اخلاقـی جامعـه بیـن المللـی نسـبت بـه رسـانه هـا و ارزش هـای ازادی بیـان در سـال هـای اخیـر کاهـش یافتـه اسـت. بـا نظـر داشـت نقـش رسـانه هـا در تحکیـم رونـد دیمکراسـی، حکومـت داری خـوب و بهبـود حقـوق بـر خصوصـا حقـوق زنـان، جامعـه بیـن المللـی بایـد حمایـت از رسـانه هـا را در اولویـت هـای اسـتراتیژیک خـود قـرار دهنـد. سـکوت جامعـه بیـن المللـی نسـبت بـه ازادی رسـانه هـا بـا عـث میگـردد کـه نیـرو هـای مخالـف ازادی بیـان بـا جـرات و جسـارت بیشـتر ازادی بیـان را سرکـوب نمایـد

 لینک گزارش

http://ajsc.af/wp-content/uploads/2015/08/AJSC-Six-month-Report-Dari-1.pdf

واژه های کلیدی: