شپږ میاشتنی رپوټ – دجنورۍ نه تر جون ۲۰۱۵
27 اګس, 2015

د۲۰۱۵میـادي کال پـه لومړیـو شـپږو میاشـتو کـې د افغـان خبریالانـو دخوندیتـوب کیمټـې دخبریالانـو پـر وړانـدې دتاوتریخـوالي ۳۹پیښــې ثبــت کــړې دي . دغــه شــمیره دتیــرکال دهمدغــه وخــت پــه پرتلــه ۴۳ســلنه کموالــی ښــیي ،د ۲۰۱۴کال پــه همدغــو شـپوورځوکې ۶۳پیښـې ثبـت شـوې وې. د رپـوټ ورکونـې پـه دغـه مـوده کـې یـو کـس خبریـال وژل شـوی دی او څلورنورټپیـان شـوي دي. ۱۹تنـه خبریـالان وهـل ټکـول شـوي دي ،۲تنـه نیـول شـوي او ۱۳نورلـه بیابیلـو ګواښـونو سره مـخ شـوي دي. د خبریالانـو لـه ماتـړو اداروسره دخبریالانـو اړیکـې او همغـږۍ، پخپلـه دخبریالانـو د مدافـع بنسـټونو ترمینـځ دخبریالانـو دحـق غوښـتنې او خوندیتـوت لپـاره ښـه همغـږي او دغـه راز لـه خبریالانـو نـه دافغـان حکومـت دمشرانـو ماتـړ ښـایي ددغـو تاوتریخوالـو دکمیـدا لـه

لاملونـو څخـه وي. پورتـه یادوشـویو ۳۹پیښـو نـه هغوکـې یـې خبریـالان د حکومتـي منسـوبینو لخـوا ګواښـل شـوي او یاهـم لـه تاوتریخـوالي سره مـخ شـوي چـې پـه دې توګـه حکومـت د ۷۲٪ پیښـو مسـوول ګڼـل کیـږي. طالبـان د ۱۲٪ تاوتریخوالو،ناپيژنـده کسـان د ۱۲٪ او سـیمه ییـز زورواکـي هـم د ۳٪ تاوتریخوالـو مسـوول پیژنـدل شـوي دي. دغـه شـمیره دافغـان خبریالانـو لـه خـوا د شپږمیاشـتنیو دغـه شـان رپوټـو دچمتوکولـو لـه مهالـه تـر اوسـه د حکومتـي منسـوبینو لـه خـوا دخبریالانوپروړانـدې د تـرسره شـویو تاویرخوالـو ترټولـه لـوړه کچـه ښـیي.

پـه دغوشپږومیاشـتو کـې لویدیـځ زون دخبریالانـو پروړانـدې دتاوتریخوالـود ۴۴٪ پیښـو پـه ثبتولـو سره تـر ټولـو دزیاتـو دغـه شـان پیښـو او مرکـزي زون د ۵٪پیښـو پـه لرلـو سره دترټولـو کمـو هغـو شـاهد پاتـې شـوي دي. د حکومتــي منســوبینو او موظفینــو لــه خــوا د تــرسره شــویو تاتریخوالــو جیګــه شــمیره د اندیښــنې وړه ده. حکومــت قانونــاْ او اصـولاٌ خبریالانـو تـه د خونـدي کاري چاپیریـال پـه برابرولـو مکلـف دی.پـه داسـې حـال کـې چـې خپلـه حکومـت دترټولـو زیاتـو تاوتریخجنـو پیښـو عامـل وي نـو بایـد دا تمـه ونـه لـرو چـې خبریالانوتـه دې د خونـدي کارچاپیریـال حالـت ښـه تـوب ومومي.لـه بلـې خـوا دغـه مسـله د خبریالانـو او حکومـت ترمینـځ د واټـن رامنځتـه کیـدو لامـل هـم شـوې ده او دښـیې حکومتوالي،دفسـاد راکمونـې، دډموکراتیـک بهیردپیاوړتیـا او عامـه ذهنونـو د رهـبرۍ پـه برخـه کـې یـې دهمـکارۍ لپـاره خنډونـه رامنځتـه کـړي. دحکومـت او خبریالانـو ترمینـځ د واټـن رامنځتـه کیـدو دطالبانـو او نـورو ورانـکارو کړیـو دتبلیغاتـو د لارمونـدې لپـاره زمینـه برابـره کـړې ده چـې دغـه کار هـم دحکومـت او هـم د رسـنیو پـه تـاوان دی. حکومتـي منسـوبین بایـد رسـنیو تـه د یـوه پارټـر پـه سـرګه وګـوري او د یـوې قـوې پـه توګـه وسره چلنـد وکـړي ځکـه چـې رسـنۍ د یـوه ولسـواک نظـام د بنسـټیزو رکنونـو څخـه شـمیرل کیـږي. امنیتـي ځواکونـه لاهـم دخبریالانـو پروړانـدې دپـام وړ تاوتریخوالـو مسـوولین دي. دغـه کار د خبریالانـواو امنیتـي ځواکونـو ترمینـځ دمسـلکي همکاریـو د کمیـدو لامـل ګرځـي. د امنیتـي ادارو منسـوبین بایـد لـه خبریالانـو سره دچلنـد څرنګوالـی دخپـل تعلیمـي نصـاب یـوه برخـه وګرځـوي او هغـوی دخبریالانـو لـه حقونـو او صاحیتونـو خبرکـړي. معلوماتـو تـه د لاسرسي قانـون توشـیح ،د رسـنیزو سرغړونـو او شـکایتونو کمیسـیون لغـوه کیـدل، لـه رسـنیواو دبیـان لـه ازادۍ نـه د ماتـړ پـه برخـه کـې د ولسـمشراو اجرایـي رییـس کلـک دریـځ د ۲۰۱۵میـادي کال د شـپږو لومړیـو میاشـتو لاسـته راوړنـې بلـل کیږي. خـو حکومـت بایـد خبریالانوتـه دخوندیتـوب کاري چاپیریـال ،دخبریالانـو دکاري خوندیتـوب اوحکومـت او رسـنیو ترمینـځ د اړیکـو دښـه کیـدو لپـاره عمـلي تابیـاوې ونیـسي. داهغـه موضـوع ګانـې دي چـې دمـلي وحـدت حکـوت دواړه مشرانـو یـې پـه اړه د ټاکنـو پرمهـال د یـوه ژمنلیـک پـه لاسـلیکولو سره وعـده کـړې ده.

د پـام وړ یوشـمیر میرمنـې چـې پـه رسـنیو کـې کار کـوي لـه ناسـم او کلـه هـم نامـشروع چلنـد سره مـخ کیږي.دغـه ډول چلنـد میرمنـې لـه سـختۍ سره مـخ کـړې دي چـې کلـه هـم دغـه راز ناسـم چلنـد ددې لپـاره کیـږي څـو هغـوی جنـسي سـوی اسـتفادې تـه اړې کـړای شي.دغـه کار تـر ډیـره پـه ولایتونـو کـې لیـدل کیـږي. دغـه چـاره ددې لامـل شـوې چـې پـه رسـنیو پـه ځانګـړې توګـه

لینک ګزارش

http://ajsc.af/wp-content/uploads/2015/08/AJSC-Six-month-Report-Pashto.pdf

کلیدي کلمې: