گزارش شش ماه جولای – دسامبر ۲۰۱۶ گزارش اختصاصی- بررسی خشونت ها علیه خبرنگاران از ۲۰۱۲ – ۲۰۱۶
18 ژانویه, 2017

سال ۲۰۱۶ خونین ترین سال برای خبرنگاران و رسانه ها در طول تاریخ افغانستان بشمار میاید. درین سال ۱۳ نفر خبرنگار بقتل رسید، رقمیکه در تاریخ خبرنگاری افغانستان سابقه ندارد. با وصف اینکه تهدید ها از طرف گروه های مختلف بشمول کارمندان حکومتی اعمال میشود، تغییر رویکرد طالبان نسبت به خبرنگاران و رسانه ها عمده ترین دلیل افزایش تهدید ها و مهلک شدن خشونت ها علیه خبرنگاران میباشد.

اما سال ۲۰۱۶ شاهد یکمقدار دستاورد ها در عرصه مصونیت خبرنگاران میباشد. عمده ترین دستاورد تهیه و تصویب طرز العمل امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه ها توسط حکومت افغانستان میباشد که در نتیجه تلاش ها و دادخواهی پیگیر نهاد های حامی رسانه ها صورت گرفت. این طرز العمل در صورت ایکه بوجه احسن تطبیق گردد، میتواند یکمقدار زیاد مشکلات امنیتی و مصونیتی خبرنگاران را حل نماید.

این هشتمین گزارش شش ماهه کمیته مصونیت خبرنگاران میباشد که وضعیت  مصونیتی خبرنگاران را در شش ماه دوم سال ۲۰۱۶ در سرتاسر کشور مورد بررسی قرار میدهد. آمار و ارقام ایکه درین گزارش گنجانیده شده است باساس طرز العمل ها و پالیسی های کمیته مبنی بر موضوعات خشونت علیه خبرنگاران جمع آوری شده و درین گزارش استفاده شده است. این باین معنی است که کمیته تعریف مشخص از واقعه خشونت علیه خبرنگاران داشته و واقعات ایکه دلیل آن کار خبرنگاری نبوده، در جریان کار خبرنگاری صورت نگرفته و یا ربط به کار خبرنگاری نداشته باشد، توسط کمیته بعنوان قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت نمیگردد.

کمیته همچنان درین گزارش، بدلیل اینکه خشونت در برابر خبرنگاران یک عامل عمده در مقابل آزادی کار خبرنگاری بوده است، آمار  منابع و انواع خشونت را در پنج سال از ۲۰۱۲ الی ختم ۲۰۱۶ مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده تا باشد تصویر بهتری از ماهیت تهدید ها علیه خبرنگاران و روند رشد خشونت ها علیه خبرنگاران ترسیم گردد. در این امر، کمیته نوعیت خشونت ها علیه خبرنگاران را به چهار گروپ (کشته شدن٬ زخمی٬ لت و کوب و تهدیدات) تقسیم نموده است و عاملین خشونت ها را به چهار گروه ( دولت٬ افراد ناشناس٬ طالبان و افراد زورمند محلی) تقسیم نموده است. در این گزارش هر نوع خشونت علیه خبرنگاران و هر عامل خشونت به گونه جداگانه در جریان چهار سال مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک گزارش

واژه های کلیدی: