حمایت از کارکنان رسانه ی زن

حمایت از کارمندان طبقه اناث رسانه ها، بخش مهم از ماموریت کمیته میباشد.

حمایت از کارمندان طبقه اناث رسانه ها، بخش مهم از ماموریت کمیته میباشد.

در ساختار کمیته پست هماهنگ کننده زن وجود دارد که وظیفه معرفی خدمات کمیته را به عهده داشته و نقطه تماس خبرنگاران زن در سرتاسر کشور میباشد.

هماهنگ کننده طبقه اناث موظف به تنظیم آموزش های ایمنی، کمک های اولیه وسائر انواع اموزش ها به خبرنگاران زن در کشور میشود.

فعالیت ها