د رسنیو له ښځینه کارکونکو ملاتړ

د رسنیو له ښځینه کارکونکو ملاتړ د کمیټې د کارونو یوه ډیره مهمه برخه ده.

د رسنیو له ښځینه کارکونکو ملاتړ د کمیټې د کارونو یوه ډیره مهمه برخه ده.

دکمیټې په جوړښت کې له ښځینه خبریالانو سره د همغږۍ یو پست موجود دی چې دنده یې ښځینه خبریالانو ته د کمیټې د خدمتونو ورپیژندل او هم د ټول هیواد په کچه له ښځینه خبریالانو سره د اړیکو برابرول دي.

د ښځینه برخې همغږې کونکې دنده لري چې هغوی ته  د ځان ساتنې د زده کړو، دلومړنیو روغتیایي زده کړو او دغه راز نورو هغو کوروسونو او ورکشاپونو لار اواره کړي چې د ښځینه خبریالانو لپاره په پام کې نیول کیږي.

فعالیتونه