ویدیو ها
Why Women Are Underrepresented In The Afghan Media

آزمایشی ویدیو

کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغان، که دفتر مرکزی آن در کابل قرار دارد، یک نهاد مستقل بوده و متعهد به ایجاد محیط کاری مصئون برای کارمندان رسانه یی در سراسر افغانستان میباشد. کمیتۀ مذکور تحت چتر نهاد نسل جدید افغانستان فعالیت دارد.