ویدیو ها

(English) Journalists During Election Coverage – Slideshow

cdxcxcx

(English) Violence Against Journalists Must Come To An End

(English) Violence against journalists must come to an end

ویدیو

کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغان، که دفتر مرکزی آن در کابل قرار دارد، یک نهاد مستقل بوده و متعهد به ایجاد محیط کاری مصئون برای کارمندان رسانه یی در سراسر افغانستان میباشد. کمیتۀ مذکور تحت چتر نهاد نسل جدید افغانستان فعالیت دارد.