ما کی هستیم

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان یک ساختار مستقل بوده که به منظور تامین مصونیت کارمندان رسانه یی افغان و خبرنگاران خارجی در افغانستان فعالیت مینمایند٬ تشکلیل گردیده است. کمیته مصونیت خبرنگاران تحت چتر موسسه نسل نوین افغانستان فعالیت میکند.

 این کمیته به سفارش خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی در کنفرانس آزادی بیان در کابل که در مارچ سال ۲۰۰۹ که توسط نهاد بین المللی حمایت از رسانه ها برگزار شده بود٬ ایجاد گردید.

 در ترکیب کمیته٬ بورد هیت مدیره وجود دارد که خبرنگاران سرشناس رسانه یی و جامعه مدنی عضویت آن را دارد.

 هیئت اجرائیوی کمیته در هشت زون کشور نماینده داشته که نماینده هر زون مسئولیت تحت پوشش قرار دادن ولایات زون مربوط خویش میباشد. این ساختار باعث برقرار ساختن تماس و ارائه خدمات به تمام خبرنگاران کشور شده است.